Bến Tre tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá


Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch về Hoạt động Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Luật và Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020; Quyết định số 47/2013/QĐTTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá; thực hiện công văn số 1766/BYT-KCB ngày 02/4/2013 của Bộ Y tế về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch về Hoạt động Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
Mục tiêu của kế hoạch tập trung nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe cộng đồng, từ đó làm thay đổi hành vi hút thuốc của mọi người. Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh Bến Tre. Tiếp tục phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường hoạt động thanh tra việc thực thi pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định có liên quan. Kế hoạch cũng đưa ra chỉ tiêu cụ thể cho từng hoạt động, đáng chú ý là chỉ tiêu 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt việc không hút thuốc, 100% điểm kinh doanh thuốc lá không quảng cáo thuốc lá và trưng bày thuốc lá đúng quy định, xây dựng môi trường không khói thuốc lá, tất cả cán bộ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị được tập huấn về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá đồng thời thành lập nhóm liên ngành tỉnh, huyện để giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu của kế hoạch. Giao Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với các ngành triển khai, sơ kết, tổng kết các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá theo kế hoạch. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp tỉnh, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo; phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các đơn vị liên quan; thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các quy định xử lý vi phạm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại các khu phố, tổ dân phố; Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh thành lập nhóm giám sát việc  thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự toán kinh phí cho hoạt động từ Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá Trung ương. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá đến tận cơ sở;
Tổ chức vận động mọi người tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc và tham gia phòng, chống tác hại thuốc lá; phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc lá”.
Ngoài ra Ủy ban nhân dân tỉnh còn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền nội dung Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các quy định về xử lý vi phạm trong phòng, chống tác hại thuốc lá cho tất cả cán bộ, nhân viên các đơn vị trực thuộc, cử cán bộ phụ trách và phối hợp với Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn giám sát và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ phụ trách. Ủy ban nhân dân tỉnh còn yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá của địa phương. Thành lập mạng lưới thanh tra, kiểm tra từ huyện, thành phố đến xã, phường, thị trấn và tổ chức các đợt thanh, kiểm tra xử lý vi phạm tại địa điểm đã có quy định cấm trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ… theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;  Chỉ đạo triển khai các quy định không hút thuốc nơi công sở, nơi làm việc trên địa bàn quản lý. Đưa quy định về việc hạn chế hút thuốc lá trong đám cưới, đáng tang, lễ hội vào hương ước theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người dân biết. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên vận động nhân dân không sử dụng sản phẩm thuốc lá. Xây dựng và phát triển môi trường không khói thuốc. Chủ động huy động nguồn lực, bố trí ngân sách phục vụ công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại địa phương.
                                                                                   
SHARE

thuocla.org

Cai thuốc lá, bỏ thuốc lá, cách cai thuốc lá, cách bỏ thuốc lá - "Tất cả đã có thông tin đầy đủ trên thuocla.org".

    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét